Strona główna Przedmioty Religia Przedmiotowy System Oceniania z religii dla kl.I-VI w r. szk. 2014/15
Przedmiotowy System Oceniania z religii dla kl.I-VI w r. szk. 2014/15 Drukuj
Niedziela, 04 Listopad 2012 21:11

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII w r. szk. 2014/2015

 

 

 1. Przedmiotowy System Oceniania z religii jest zgodny z:
 • Podstawą Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce przyjętą 8 marca 2010 r. oraz Programem nauczania religii rzymskokatolickiej z dn. 9 czerwca 2010 r. (dla kl. I, II i IV)
 • Podstawą Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce przyjętą 21 czerwca 2001 r.
  (dla kl. III, V i VI)
 • WSO Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie.

 

 1. Cele oceniania są zgodne z celami WSO SP im. Św. Franciszka w Warszawie
 2. Zasady oceniania.
  Ocenie podlegają następujące formy aktywności:

• wypowiedzi ustne, samodzielna praca ucznia podczas lekcji i praca domowa (karty pracy lub zeszyt)
• sprawdzian pisemny, tj. praca klasowa kończąca cykl lekcji, zapowiadana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (w kl. IV-VI). Poprawa sprawdzianu jest dobrowolna i musi się odbyć w formie ustnej lub pisemnej w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac
• kartkówka z trzech ostatnich lekcji (15-20 min)

·Â  niektóre wypowiedzi pisemne lub ustne mogą zostać poprawione przez  ucznia po uzgodnieniu
z nauczycielem formy i terminu poprawy

·Â  udział w konkursach, udział w inicjatywach o charakterze religijnym (np. gazetki, tydzień misyjny, prowadzenie rozważań różańcowych, drogi krzyżowej)


4. Oceny za poszczególne formy aktywności są odnotowane przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym. Są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów), wpisywane do dzienniczka ucznia lub w przypadku jego braku do zeszytu ćwiczeń oraz podpisywane przez rodzica (opiekuna).

Postępy ucznia w nauce i zdobywanych umiejętnościach są oceniane w stopniach od 1-6.
Na lekcjach religii ocenia się następujące obszary: wiedzę, umiejętności, gromadzenie informacji, pracę w grupach, aktywność, systematyczność, twórczość, samokształcenie, wykorzystanie technologii informacyjnej. Ocena śródroczna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

5.    W kl. IV-VI  uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania się do zajęć.

Uczeń jest zobowiązany na każde zajęcia przynosić podręcznik, ćwiczenia i podstawowe przybory szkolne.
Braki spowodowane absencją należy nadrobić jak najszybciej, tzn. na następną lekcję.

6. Obniżenie wymagań edukacyjnych dla uczniów posiadających opinię z poradni psych-pedag. lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są dostosowane zgodnie z wytycznymi IPET i KIP tworzonymi dla w/w uczniów.

 


Kryteria oceniania na poszczególne stopnie z religii:


Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1. spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry,
2. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
3. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, diecezjalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
5. wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej (np. inscenizacje religijne).
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1. opanował pełny zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
2. zachowuje szacunek dla „świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych,
3. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania w minimum programowym,
2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym,
2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
3. wykonywanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia np. niedbałe prowadzenie zeszytu lub ćwiczeń.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1. ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
2. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności,
3. ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

 


KLASA  I

Tytuł programu: W DRODZE DO WIECZERNIKA

Numer programu: Nr AZ-1-01/10 , okres obowiązywania: bez ograniczeń

 

Tytuł podręcznika: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań. numer: AZ-11-01/10-PO-1/11, (z dnia 09.05.2011), Imprimatur: N 935/2011

 

 

Wymagania

 

podstawowe
uczeń powinien:

 

rozszerzone
uczeń powinien:

 • wiedzieć, w jaki sposób ludzie mogą witać się ze spotkaną osobą;
 • umieć przywitać się chrześcijańskim powitaniem: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
 • wymienić miejsca, w których może zobaczyć wiszący lub stojący krzyż;               
 • umieć poprawnie wykonać znak krzyża;
 • wyjaśnić, że krzyż jest znakiem miłości Pana Jezusa do człowieka;
 • umieć zaśpiewać piosenkę.
 • wymienić elementy wystroju sali szkolnej podczas trwania lekcji religii: krzyż, obraz, Pismo Święte;
 • wiedzieć, że w czasie lekcji religii jest czas na modlitwę;
 • wiedzieć, że modlitwa jest spotkaniem i rozmową z Panem Bogiem;
 • rozumieć, że Panu Bogu można przedstawić wszystkie swoje prośby;
 • wskazać miejsca, w których można spotkać się i rozmawiać z Panem Bogiem;
 • umieć sformułować modlitwę prośby;
 • wiedzieć, że kościół jest domem Pana Boga;
 • umieć odróżnić kościół spośród innych budynków;
 • rozumieć, że kościół jest domem, w którym może spotkać się z Panem Bogiem na modlitwie.
 • umieć rozpoznać tabernakulum, ołtarz, ambonę, konfesjonał, chrzcielnicę i krzyż;
 • wiedzieć, że tabernakulum jest najważniejszym miejscem w kościele;
 • rozumieć, dlaczego tabernakulum jest najważniejszym miejscem w kościele;
 • umieć powiedzieć, jak powinien zachować się w kościele;
 • wskazać, jaką postawę powinien przyjąć przed Najświętszym Sakramentem;
 • umieć powiedzieć modlitwę: „Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament”;
 • wiedzieć, że od momentu chrztu świętego stał się dzieckiem Bożym;
 • umieć powtórzyć słowa wypowiadane przez kapłana w czasie udzielania sakramentu chrztu świętego;
 • znać nazwę miejsca, przy którym odbywa się chrzest święty;
 • wiedzieć, że Pismo Święte jest listem Pana Boga do ludzi;
 • odróżnić egzemplarz Pisma Świętego od innych książek;
 • znać podział Pisma Świętego na Stary i Nowy Testament;
 • wskazać miejsca, w których może słuchać słów Pisma Świętego;
 • umieć przyjąć postawę szacunku w czasie czytania Pisma Świętego;
 • rozumieć, że Pan Jezus pragnie się spotykać z nim na modlitwie w domu, w szkole i w kościele oraz wszędzie tam, gdzie przebywamy;
 • rozumieć, że Pan Jezus czeka na niego podczas każdej niedzielnej Mszy Świętej;
 • umieć wskazać miesiąc, który jest poświęcony w Kościele Maryi;
 • potrafić wskazać, jakiej modlitwy uczy nas Maryja w miesiącu październiku;
 • rozumieć, dlaczego wdzięczność jest okazaniem miłości;
 • potrafić okazać wdzięczność Panu Bogu (poprzez modlitwę) oraz człowiekowi (poprzez uśmiech, dobre słowo).
 • wiedzieć, kto jest Stwórcą piękna w otaczającym nas świecie;

rozumieć, że świat jest dobrem wszystkich ludzi i każdy jest zaproszony do tego, aby się nim opiekować i dbać o niego;

 • wiedzieć, do czego jest potrzebna ludziom woda;
 • umieć wymienić sposoby dobrego korzystania z wody;
 • rozumieć, że woda jest darem, za który jesteśmy Bogu wdzięczni.
 • wiedzieć, że chrzest wprowadza człowieka do wspólnoty Kościoła;
 • samodzielnie potrafić wskazać symbole chrztu świętego;
 • wiedzieć, kogo nazywamy osobą bliską sercu;
 • wiedzieć, co należy czynić, aby zasłużyć na miano osoby bliskiej Panu Jezusowi;
 • umieć wyjaśnić, że święty to człowiek, który przebywa z Panem Bogiem w niebie i jest szczęśliwy;
 • umieć wymienić sposoby pomocy zmarłym;
 • wiedzieć, kto jest źródłem szczęścia i radości człowieka;
 • wiedzieć, w jaki sposób okazywać radość drugiemu człowiekowi;
 • umieć wymienić osoby, do których może zwrócić się o pomoc;
 • umieć sformułować indywidualną modlitwę prośbę do Pana Boga;
 • umieć wymienić prośby dzieci, które są spełniane przez rodziców;
 • znać postawy, jakie przyjmują ludzie w czasie Mszy św.;
 • potrafić odpowiadać na wezwania modlitwy powszechnej;
 • umieć przyjmować prawidłowe postawy podczas Mszy św.;
 • umieć wyjaśnić, dlaczego rodzice proszą o chrzest dla dziecka;
 • wiedzieć, co symbolizuje koszulka dziecka Bożego;
 • znać nazwę czasu oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa;
 • umieć wyjaśnić, na kogo i na co czekamy w Adwencie;
 • znać nazwę Mszy Świętej odprawianej w Adwencie ku czci Matki Boskiej;
 • umieć wymienić kilka postanowień adwentowych;
 • potrafić opisać wygląd wieńca adwentowego.
 • wiedzieć, że Maryja jest Matką Pana Jezusa;
 • umieć wymienić, czego możemy nauczyć się od Maryi;
 • wiedzieć, jak miał na imię anioł, który powiedział Maryi, że zostanie Matką Pana Jezusa;
 • znać nazwę miejscowości, w której urodził się Pan Jezus;
 • wiedzieć, że Pan Jezus przyszedł na świat, żeby nas zbawić.
 • znać okoliczności narodzin Pana Jezusa;
 • wiedzieć, w jaki sposób ludzie wyrażają radość związaną z obchodami świąt Bożego Narodzenia;
 • wiedzieć, jak nazywa się Msza Święta odprawiana w Wigilię Bożego Narodzenia o północy.
 • znać nazwę pieśni mówiących o Bożym Narodzeniu;

umieć wymienić postacie i wydarzenia opisane w kolędach: Dzisiaj w Betlejem; Przybieżeli do Betlejem, Pójdźmy wszyscy do stajenki;

 • wiedzieć, że modlitwy „Ojcze nasz” nauczył nas Pan Jezus;
 • umieć wyjaśnić, dlaczego Pana Boga możemy nazywać naszym Ojcem;
 • wiedzieć, że miłość jest najważniejszym prawem Królestwa Bożego;
 • odróżniać zachowania pozytywne i negatywne;
 • okazywać szacunek dla imienia Bożego.
 • umieć podać zasady koleżeństwa;
 • umieć podać przykłady postępowania zgodnego z wolą Pana Boga;
 • umieć zaklasyfikować wybrane zachowania i postawy ludzi jako dobre lub złe;
 • rozumieć, że Pan Bóg opiekuje się całym stworzeniem, a w szczególny sposób wszystkimi ludźmi, który są dla Niego najważniejsi;
 • umieć zaproponować, w jaki sposób można pomóc potrzebującym;
 • rozumieć, że Pan Bóg przebacza nasze winy, gdy Go o to szczerze prosimy;
 • naśladować Chrystusa przebaczającego ludziom.
 • umieć wskazać osoby, które może poprosić o pomoc w dokonywaniu wyboru między dobrem a złem;
 • potrafić wybrać właściwy sposób postępowania w przedstawionej sytuacji;
 • prosić Pana Boga o pomoc w walce ze złem.
 • wiedzieć, że dobro pochodzi od Boga, zło od szatana;
 • kształtować postawę refleksyjną: ocena różnych zagrożeń i ich skutków.
 • umieć wymienić typowe sytuacje, w których trzeba przeprosić;
 • wyrażać gotowość do przepraszania we właściwych sytuacjach. 
 • wiedzieć, że Bóg jest miłosierny;
 • znać akt żalu;
 • wiedzieć, że Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień Męki Pańskiej;
 • umieć wskazać związek między Niedzielą Palmową a męką Pana Jezusa
 • wiedzieć, że Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę;

rozumieć, że od tamtego wydarzenia każda niedziela jest dniem świętym i radosnym;

 • wiedzieć, że pierwsza spowiedź i Komunia Święta to spotkanie z Panem Jezusem;
 • umieć wskazać, co w tym przygotowaniu jest najważniejsze.
 • wiedzieć, że Duch Święty jest Bogiem;
 • podać przykłady symbolu Ducha Świętego
 • wiedzieć, że procesja Bożego Ciała wiąże się z czcią Najświętszego Sakramentu;
 • umieć wskazać możliwe sposoby zaangażowania się w procesję.
 • rozumieć znaczenie miłości w rodzinie;
 • umieć powiedzieć, jak dziecko może okazać miłość swoim bliskim;
 • znać wybrane wydarzenia z życia Maryi i umieć je nazwać;
 • wiedzieć, w jaki sposób dziecko Maryi może okazać Jej miłość, uczcić Ją.
 • potrafić powiedzieć, o czym nauczał Jezus;
 • wiedzieć, że może słuchać Jezusa we wspólnocie Kościoła;
 • znać przykłady świętych, którzy swoim życiem wypełniali wolę Jezusa;
 • potrafić w modlitwie prosić świętych o pomoc.
 • rozumieć, na czym polega wypełnianie przykazania miłości;
 • potrafić wybrać sposób postępowania będący odpowiedzią na słowa Jezusa.

 

 

 

KLASA  II

 

Tytuł programu: W DRODZE DO WIECZERNIKA

Numer programu: Nr AZ-1-01/10 , okres obowiązywania: bez ograniczeń

 

Tytuł podręcznika: Kochamy Pana Jezusa, (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań, numer: AZ-12-01/10-PO-1/12, (z dnia 11.06.2012)

WYMAGANIA

 

Podstawowe

 

uczeń powinien:

 

Rozszerzone

 

uczeń powinien:

 • wiedzieć, kim stał się po przyjęciu chrztu świętego
 • nazywać łaskę, którą otrzymał w sakramencie chrztu  świętego
 • podać przykłady, jak może dbać o przyjaźń z Jezusem
 • wyjaśnić swoimi słowami, co to jest łaska uświęcająca
 • wytłumaczyć swoimi słowami, co oznacza pieczęć wyryta na sercu w chwili chrztu świętego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić przykłady sytuacji, w których stosuje słowa przepraszam, proszę i dziękuję

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, dlaczego modlitwa Ojcze nasz jest najważniejszą modlitwą dziecka Bożego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wytłumaczyć skutki stosowania słów proszę, przepraszam i dziękuję w różnych sytuacjach

 

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić swoimi słowami znaczenie gestu złożonych rąk podczas modlitwy Ojcze nasz

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wskazywać części ciała odpowiedzialne za słyszenie

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić to, co oprócz uszu jest potrzebne do prawdziwego słuchania

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wytłumaczyć swoimi słowami dlaczego słuchanie jest ważne

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać możliwe konsekwencje wzajemnego niesłuchania się ludzi

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić, co jest potrzebne, by dobrze słuchać

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wytłumaczyć, dlaczego skupienie jest tak ważne w słuchaniu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyciszyć się podczas modlitwy

·Â Â Â Â Â Â Â Â  podać przykład jak zareagować na otrzymaną pocztówkę

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyrazić radość z otrzymanego gestu życzliwości

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić swoimi słowami, jakie znaczenie mają kartki wysyłane do siebie nawzajem przez ludzi

·Â Â Â Â Â Â Â Â  powiedzieć, do kogo skierowane jest Pismo Święte

·Â Â Â Â Â Â Â Â  odczuwać radość z odszukanego i odczytanego słowa Bożego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  okazywać szacunek podczas czytania i słuchania słowa Bożego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  odnaleźć Księgę Psalmów

·Â Â Â Â Â Â Â Â  okazywać szacunek podczas czytania i słuchania słowa Bożego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wytłumaczyć, po co Pan Jezus przyszedł na świat

·Â Â Â Â Â Â Â Â  dokończyć z pamięci słowa Jezusa „Ja jestem drogą…”

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić słowa Jezusa (J 14,6)

·Â Â Â Â Â Â Â Â  opowiadać o najważniejszych wydarzeniach w życiu świętego Józefa

·Â Â Â Â Â Â Â Â  ułożyć historyjkę obrazkową o życiu świętego Józefa

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić najważniejszą decyzję, jaką podjął w swoim życiu święty Józef

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić swoimi słowami milczenie świętego Józefa na kartach Pisma Świętego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  podać przykłady, co w dzisiejszym świecie przeszkadza w skupieniu i w słuchaniu słowa Bożego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać historię Zacheusza i ją opowiedzieć

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić na czym polegała zmiana w życiu Zacheusza

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wytłumaczyć, dlaczego Jezus zawołał Zacheusza po imieniu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić na czym polegała zmiana w życiu Zacheusza i podać przyczyny tej przemiany

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać dialog w liturgii słowa i umieć odpowiedzieć na poszczególne wezwania

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyrazić wdzięczność Bogu za to, że do nas mówi

-poprzez uważne słuchanie czytań mszalnych kształtować swoją wiarę

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, czym jest sumienie

- wytłumaczyć swoimi słowami, co to są wyrzuty sumienia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, w jaki sposób należy pracować nad własnym sumieniem

- podać przykłady, jak postępuje człowiek mający czyste sumienie

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, w jaki sposób Pan Bóg mówi do nas przez naszych bliskich

 

·Â Â Â Â Â Â Â Â  opowiedzieć, w jaki sposób ludzie opisani w Piśmie Świętym słuchali Pana Jezusa

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, co to znaczy słuchać z uwagą

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, co jest zawarte w Piśmie Świętym

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wytłumaczyć znaczenie słów „tłum cisnął się”, „z zapartym tchem”

·Â Â Â Â Â Â Â Â  podawać przykłady umiejętnego słuchania, które łączą się z dokonywaniem właściwych wyborów

·Â Â Â Â Â Â Â Â  odczytać perykopę o siewcy z Pisma Świętego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, kim jest siewca

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, z pomocą nauczyciela czym jest ziarno, droga, skała, ciernie, żyzna ziemia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić miejsca, w których można usłyszeć słowo Boże

·Â Â Â Â Â Â Â Â  podać przykłady sposobów słuchania słowa Bożego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, czym jest ziarno, droga, skała, ciernie, żyzna ziemia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  odczytać fragment z Pisma Świętego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, co to znaczy „przynosić plon”

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wskazywać, w jaki sposób powinniśmy odpowiadać na słowo Boże

·Â Â Â Â Â Â Â Â  potrafi wyjaśnić porównanie „żyzna ziemia”

·Â Â Â Â Â Â Â Â  podać przykłady, jak powinien postępować człowiek, by stał się podobny do żyznej ziemi

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, na czym polegał grzech pierwszych ludzi

·Â Â Â Â Â Â Â Â  nazwać grzech popełniony przez pierwszych ludzi

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić z pomocą nauczyciela skutki grzechu pierworodnego

 

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać na pamięć modlitwę Spowiadam się Bogu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić skutki grzechu pierworodnego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  podać przykłady, jak powinien się zachować człowiek, który sprawi komuś przykrość, dopuści się czegoś złego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  opisać najważniejsze wydarzenia z życia Abrahama

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić przykładowe sposoby okazywania wierności i posłuszeństwa Bogu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, w jaki sposób Abraham okazał Bogu posłuszeństwo

·Â Â Â Â Â Â Â Â  opowiedzieć historię Mojżesza

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Mojżesza

·Â Â Â Â Â Â Â Â  podaje przykład odważnego postępowania chrześcijanina

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, na czym polegała odwaga Mojżesza

·Â Â Â Â Â Â Â Â  podać przykłady odważnego postępowania chrześcijanina w różnych sytuacjach  życia codziennego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić najważniejsze fakty z życia Samuela

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że Bóg przemawia do człowieka na różne sposoby

·Â Â Â Â Â Â Â Â  opowiedzieć o Samuelu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, w jaki sposób człowiek powinien odpowiadać na usłyszane słowo Boga

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Maryi

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić na czym polega rozważanie słów w sercu

 

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać modlitwę Anioł Pański

·Â Â Â Â Â Â Â Â  opowiedzieć o życiu Maryi

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, znaczenie słów „niech mi się stanie”

 

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wypowiedzieć z pamięci słowa modlitwy Anioł Pański

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że Pan Jezus jest naszym Królem

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić zadania rycerzy Jezusa

 

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać pieśń Króluj nam Chryste

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, na czym polega królowanie Pana Jezusa

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić przykłady czynów; które potwierdzają królowanie Boga w naszym życiu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, co to jest Adwent

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić sposoby przygotowania się na przyjście Pana Jezusa

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić co oznaczają słowa 1 Kor 16,13-14

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, w jaki sposób w Adwencie należy pielęgnować ogród swojego serca

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, kim był Jan Chrzciciel

·Â Â Â Â Â Â Â Â  opowiedzieć w kilku zdaniach o życiu proroka i jego przesłaniu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  podejmować refleksję nad własnym postępowaniem

·Â Â Â Â Â Â Â Â  opowiedzieć o życiu proroka i jego przesłaniu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, na czym polega nawrócenie

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, czym jest Adwent

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać nazwę Mszy świętej odprawianej w Adwencie

·Â Â Â Â Â Â Â Â  podjąć się realizacji postanowień

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać wybrane pieśni adwentowe

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, że Adwent to czas postanowień dotyczących poprawy życia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, w jaki sposób chrześcijanin przygotowuje się do przeżywania świąt Bożego Narodzenia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić tradycje związane z przezywaniem Wigilii i świąt Bożego Narodzenia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, co jest przyczyną radości okresu Bożego Narodzenia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać okoliczności związane z narodzinami Jezusa

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić osoby, które pierwsze powitały Nowonarodzonego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać treść kolędy Dzisiaj w Betlejem

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, że przez śpiew kolęd wyrażamy radość i wdzięczność Bogu za narodziny Jezusa

·Â Â Â Â Â Â Â Â  uzupełnić tekst dziękczynienia Bogu za narodziny Jezusa

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że Pan Jezus spędził dzieciństwo w Nazarecie

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, jak wyglądało życie Świętej Rodziny w Nazarecie

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć, że dziecko powinno słuchać swoich bliskich

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić na czym polegało posłuszeństwo Jezusa i wskazać źródło wiedzy o postawie Jezusa wobec swoich bliskich

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić przykładowe uczynki miłości jako wyraz wdzięczności wobec swoich bliskich

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że Pan Jezus nauczał ludzi

·Â Â Â Â Â Â Â Â  na przykładach z codziennego życia wyjaśnić, w jaki sposób można okazać wdzięczność Bogu i ludziom

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że w swoim nauczaniu Chrystus objawiał ludziom Boga i wzywał do dobrego życia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć, że wdzięczność jest formą sprawiedliwości

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać treść biblijnej perykopy opisującej historię uzdrowienia córki Jaira

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć jak Jezus odnosił się do ludzi cierpiących

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, że Jezus nas również uzdrawia, ponieważ nas kocha

·Â Â Â Â Â Â Â Â  sformułować modlitwę dziękczynienia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, dlaczego mamy okazywać wdzięczność Bogu Ojcu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć, na czym polega obecność Jezusa w codziennym życiu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić znaczenie modlitwy  jako sposobu okazywania wdzięczności Bogu za Jego dary

·Â Â Â Â Â Â Â Â  sformułować modlitwę dziękczynienia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, co zasmuciło Jezusa po uzdrowieniu dziesięciu chorych

·Â Â Â Â Â Â Â Â  podać przykłady okazywania wdzięczności innym w domu, szkole, parafii

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, dlaczego człowiek ma okazywać wdzięczność wobec innych ludzi

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że Eucharystia jest dziękczynieniem

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć, że Eucharystia jest szczególną formą wdzięczności wobec Boga

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, za co dziękujemy Bogu podczas Mszy Świętej

·Â Â Â Â Â Â Â Â  opowiedzieć przypowieść o miłosiernym Ojcu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć, że grzech oddala nas od Boga i niesie cierpienie

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać znaczenie przebaczenia w życiu ludzi

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć, że miłosierny i przebaczający Bóg czeka na nawrócenie człowieka

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, czym jest grzech

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć, że każdy człowiek jest grzeszny i potrzebuje Bożego przebaczenia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  dokonać rozróżnienia między grzechem śmiertelnym i powszednim

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć i wyjaśnić, na czym polega zło każdego grzechu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że Bóg przebacza nam grzechy

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić nauczanie Jezusa o Bożym przebaczeniu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić skutki otrzymanego od Boga przebaczenia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić znaczenie przebaczenia udzielonego przez Boga  za pośrednictwem Jezusa

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić warunki niezbędne do uzyskania przebaczenia w sakramencie pokuty

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać treść formuły spowiedzi świętej

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić w jaki sposób uzyskuje się przebaczenie Pana Boga w sakramencie pokuty i przebaczenia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, czym jest sumienie

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, w jaki sposób uczynić rachunek sumienia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić korzyści płynące z pracy nad sobą

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że Wielki Post jest czasem przypominającym o pokucie, nawróceniu i poprawie życia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, czym jest nawrócenie

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć potrzebę nawrócenia i poprawy swojego  życia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić podstawowe znaki, gesty i symbole liturgiczne związane z Wielkim Postem

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, czym jest post i jałmużna

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć potrzebę praktykowania w Wielkim Poście postaw pokutnych: jałmużny, postu i modlitwy

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, w jaki sposób powstaje chleb

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć, że chleb jest niezbędny do życia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać perykopę biblijną o rozmnożeniu chleba

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, co obiecał Pan Jezus ludziom

·Â Â Â Â Â Â Â Â  kształtować w sobie postawę szacunku dla chleba

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że wiele osób odeszło od Pana Jezusa, gdy usłyszało, że chce On dać im swoje Ciało

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne

·Â Â Â Â Â Â Â Â  kształtować w sobie postawę oczekiwania na spotkanie z Panem Jezusem w Komunii Świętej

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, dlaczego niektóre osoby oddaliły się od Jezusa

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć, że Pan Jezus tym, którzy przy nim zostaną, obiecuje pokarm na życie wieczne

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wskazać dary, które może ofiarować bliskim

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić dar, który otrzymujemy w czasie każdej Mszy Świętej

·Â Â Â Â Â Â Â Â  opowiedzieć wydarzenia, które miały miejsca w Wieczerniku, na Golgocie, przy pustym grobie

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać słowa aklamacji

·Â Â Â Â Â Â Â Â  zaśpiewać piosenkę

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wskazać postawy, o jakich powinien pamiętać uczestnik Mszy Świętej

·Â Â Â Â Â Â Â Â  kształtować w sobie gotowość przyjmowania właściwych gestów i postaw podczas Mszy Świętej

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyjaśnić, że w czasie każdej Mszy Świętej ma miejsce to samo wydarzenie, które dokonało się w Wieczerniku i na krzyżu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić sytuacje, w których przeżywa radość

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że źródłem chrześcijańskiej radości jest spotkanie ze Zmartwychwstałym

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać wydarzenia biblijne mówiące o  spotkaniu uczniów ze Zmartwychwstałym

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że niedziela jest szczególnym czasem spotkania ze Zmartwychwstałym 

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać reakcję uczniów na spotkanie ze Zmartwychwstałym

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć na czym polega wyjątkowy charakter okresu wielkanocnego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  kształtować w sobie postawę radości  ze spotkania Chrystusa podczas niedzielnej Eucharystii

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić wydarzenia, które wywołują na twarzy uśmiech i te wydarzenia, które wywołują łzy

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że Pan Jezus jest obecny w każdej chwili życia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że w sakramentach świętych spotyka się z samym Bogiem

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić sakramenty święte

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć, że sakramenty święte są znakiem Bożej miłości do człowieka

·Â Â Â Â Â Â Â Â  opowiadać, w jaki sposób mogą odbywać się przygotowania do uroczystości rodzinnych i szkolnych

·Â Â Â Â Â Â Â Â  podać sposoby przygotowania się do niedzielnej Mszy Świętej

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że podczas Mszy Świętej Pan Jezus zaprasza nas do słuchania Bożych słów, modlitwy, przyjmowania Komunii Świętej i trwania we wspólnocie

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić sposoby czynnego zaangażowania się w przygotowanie i przeżywanie niedzielnej Mszy Świętej

·Â Â Â Â Â Â Â Â  kształtować w sobie postawę aktywnego uczestnictwa we Mszy Świętej

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić bohaterów przypowieści o miłosiernym Samarytaninie

·Â Â Â Â Â Â Â Â  narysować dalszy ciąg opowiadania i nadać im tytuł

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć, że każdy człowiek jest bliźnim

·Â Â Â Â Â Â Â Â  kształtować w sobie postawę gotowości pomocy innym

·Â Â Â Â Â Â Â Â  opowiedzieć przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

·Â Â Â Â Â Â Â Â  ułożyć dalszy ciąg opowiadania

·Â Â Â Â Â Â Â Â  podać kilka przykładów uczynków miłosierdzia

·Â Â Â Â Â Â Â Â  opowiedzieć wydarzenie, które wydarzyło się w Wieczerniku w Dniu Pięćdziesiątnicy

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać skutki zesłania Ducha Świętego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić symbole Ducha Świętego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że Pan Jezus zesłał Ducha Świętego pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć, że Duch Święty pomaga nam być blisko Boga

·Â Â Â Â Â Â Â Â  czym wróżnia się obchodzona w kościele uroczystość Zesłania Ducha Świętego

·Â Â Â Â Â Â Â Â  kształtować w sobie pragnienie prośby o pomoc Ducha Świętego w codziennym życiu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, jakie polecenie pozostawił swoim uczniom Pan Jezus

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć, że Chrystus wezwał apostołów do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać sposoby pomocy misjonarzom

·Â Â Â Â Â Â Â Â  kształtować sobie postawę pomocy misjonarzom

·Â Â Â Â Â Â Â Â  rozumieć, że wezwanie Chrystusa jest skierowane  do wszystkich ludzi

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wybierać sposoby pomocy misjonarzom

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać nazwę uroczystości, w której czcimy Najświętsze Ciało i Krew Pana Jezusa

·Â Â Â Â Â Â Â Â  podać różnice w wyglądzie ulic na co dzień i w uroczystość Bożego Ciała

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić sposoby uczestnictwa w uroczystości Bożego Ciała

·Â Â Â Â Â Â Â Â  kształtować w sobie pragnienie czynnego uczestnictwa w procesji Bożego Ciała

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że Pan Jezus jest obecny w tabernakulum

 

·Â Â Â Â Â Â Â Â  znać modlitwę Chwała i dziękczynienie

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wyrazić gotowość uczestnictwa w adoracji Najświętszego Sakramentu

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wymienić osoby, które zawsze przyjdą mu z pomocą

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, że Pan Jezus jest zawsze blisko człowieka

·Â Â Â Â Â Â Â Â  kształtować w sobie pragnienie bycia blisko Pana Jezusa

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wskazać wydarzenia biblijne, w których w szczególny sposób  jest widoczna obecność Pana Jezusa

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć, po czym można poznać przyjaciela

·Â Â Â Â Â Â Â Â  podać imiona osób – przyjaciół Pana Jezusa

·Â Â Â Â Â Â Â Â  wiedzieć o czym powinno pamiętać dziecko podczas wakacji by nie utracić przyjaźni z Jezusem

·Â Â Â Â Â Â Â Â  kształtować w sobie postawę przyjaciela Pana Jezusa

·Â Â Â Â Â Â Â Â  podać przykłady świadczące o przyjaźni  z Panem Jezusem

·Â Â Â Â Â Â Â Â  w modlitwie wyrazić dziękczynienie za cały rok szkolny

 KLASA  III

 

Tytuł programu: W DRODZE DO WIECZERNIKA

Numer programu: Nr AZ-1-01/1, okres obowiązywania: do 2013 r.

Tytuł podręcznika: W przyjaźni z Panem Jezusem, Autor: Marzanna Dubińska, ks. Andrzej Tulej, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej


Wymagania

podstawowe

 

 uczeń

rozszerzone

uczeń

 -        wymienia dobroć i unikanie zła jako wymogi kroczenia drogą wskazaną przez Jezusa

 -         wskazuje, że jest wezwany, by kroczyć drogą Pana Jezusa

-         wymienia, o czym trzeba pamiętać, by iść za Jezusem i być Jego rycerzem  

 -        wskazuje, że wyraz kościół oznaczający budynek piszemy małą, wyraz Kościół oznaczający wspólnotę - wielką literą

-        wyjaśnia, że do wspólnoty Kościoła należy od momentu przyjęcia sakramentu chrztu świętego

-        z pomocą katechety posługuje się planszą roku liturgicznego i części Mszy świętej 

 -         tłumaczy, dlaczego słowo „kościół” piszemy małą albo wielką literą, wyjaśnia, czym jest wspólnota Kościoła

-         sprawnie, samodzielnie posługuje się planszą roku liturgicznego i części Mszy świętej

 -        wyjaśnia, że w sakramencie pojednania przepraszamy Boga i otrzymujemy przebaczenie grzechów

-        wskazuje, że przez sakrament pojednania możemy wrócić do Pana Jezusa

-        potrafi wymienić warunki dobrej spowiedzi świętej

-        z pomocą katechety,
w prosty sposób wyjaśnia, na czym polegają warunki dobrej spowiedzi świętej

 -         wyjaśnia bezbłędnie, że w sakramencie pojednania otrzymujemy przebaczenie grzechów, by móc żyć w stanie łaski uświęcającej

-         wymienia bezbłędnie i wyjaśnia samodzielnie, na czym polegają warunki dobrej spowiedzi świętej

 

 -        wskazuje, z pomocą katechety, że Pan Jezus zachęcał do modlitwy, spowiedzi i przyjmowania Komunii świętej
w pierwsze piątki miesiąca

-        wyjaśnia, że przyjęcie Komunii świętej w pierwszy piątek miesiąca ma być wynagrodzeniem Panu Jezusowi za grzechy

-        potrafi wymienić przynajmniej jedną
z próśb, jakie przekazał Pan Jezus przez św. Małgorzatę

 -         wyjaśnia samodzielnie, że przyjmując Komunię świętą w pierwsze piątki miesiąca wynagradzany za grzechy miłującemu Sercu Jezusa

-         wymienia, o co prosił Pan Jezus przez św. Małgorzatę

 -        wyjaśnia, że w Komunii świętej spotyka się z Panem Jezusem

-        wskazuje , z pomocą katechety, na znaczenie przyjmowania Komunii świętej

-        potrafi wskazać, że warunkiem przyjęcia Komunii świętej jest brak grzechu ciężkiego

-        wyjaśnia na czym polega przyjmowanie Chrystusa pod postacią Eucharystii

 

 -         wyjaśnia, że Komunia święta jednoczy nas z Panem Jezusem i pomaga wytrwać w dobrym

-         wyjaśnia samodzielnie znaczenie przyjmowania Komunii świętej

-         potrafi wymienić, jakie warunki powinniśmy spełnić, by godnie przyjmować Komunię świętą

-         formułuje samodzielnie krótką modlitwę dziękczynną po Komunii świętej 

 -        tłumaczy, czym jest modlitwa

-        wskazuje, że dobrze modli się ten, kto po modlitwie staje się lepszy

 -         wskazuje, że nasza modlitwa powinna być przepełniona ufnością, wytrwała i szczera

-         tłumaczy, że dobrze modli się ten, kto po modlitwie staje się lepszy, bardziej sumienny i koleżeński

-         wymienia samodzielnie, o czym trzeba pamiętać, by dobrze się modlić 

 -        wyjaśnia, kto zachęcił ludzi do odmawiania modlitwy różańcowej

-        potrafi powiedzieć z ilu części składa się różaniec

-        podaje nazwy przynajmniej dwóch części różańca

-        potrafi wymienić, modlitwy odmawiane na różańcu

 -         wyjaśnia, że Maryja
w szczególny sposób prosi ludzi o odmawianie modlitwy różańcowej

-         tłumaczy, że różaniec jest modlitwą zanoszoną do Boga za pośrednictwem Maryi

-         potrafi bezbłędnie wymienić nazwy czterech części różańca

-         wyjaśnia samodzielnie, jak modlić się na różańcu

 -        potrafi, z pomocą katechety, opowiedzieć treść przynajmniej jednej tajemnicy różańca

-        z pomocą katechety ustala kolejność części różańca 

 -         potrafi opowiedzieć wybranej tajemnicy różańca

-        wskazuje, że niedziela jest dniem zmartwychwstania Pana Jezusa

-        wyjaśnia, że niedziela jest dniem świętym

-        wyjaśnia, że w niedzielę uczestniczymy we Mszy świętej

-        potrafi podać kilka przykładów na spędzanie niedzieli
w gronie rodzinnym

 -         wskazuje, że niedziela jest pełnym radości dniem zmartwychwstania Pana Jezusa

-         wyjaśnia samodzielnie, dlaczego niedziela jest dniem świętym i jak powinniśmy ten dzień przeżywać

-         wymienia różne sposoby spędzania niedzieli

 -        wskazuje, że podobnie jak w spotkaniu z ludźmi, tak
w spotkaniu z Panem Bogiem posługujemy się gestami i znakami

-        potrafi podać przynajmniej jeden z gestów liturgicznych

-         wyjaśnia, jaką rolę w kontaktach z innymi ludźmi pełnią gesty, znaki

-         wyjaśnia, że podczas liturgii posługujemy się gestami, znakami, które przybliżają do Boga i pomagają w przeżywaniu tego spotkania

-         potrafi wymienić wybrane znaki i gesty liturgiczne 

 -        wskazuje, że Mszę świętą nazywamy inaczej Eucharystią

-        wymienia, z pomocą katechety, elementy rozpoczynające Mszę świętą i porządkuje je we właściwej kolejności

-        podaje odpowiedź, jakiej udzielamy na pozdrowienie kapłana „Pan z wami”

-        wyjaśnia w jaki sposób należy uczestniczyć we Mszy św.(pobożność, skupienie, świadomość obecności Boga)

 -         podaje kilka nazw określających Mszę świętą

-         wymienia nazwy dwóch głównych części Mszy świętej: Liturgia Słowa i Liturgia eucharystyczna

-         wymienia samodzielnie i we właściwej kolejności elementy rozpoczynające Mszę świętą

 -        wyjaśnia, że święci przebywają z Panem Bogiem w niebie

-        podaje przynajmniej dwie cechy osób świętych

-        potrafi podać imię przynajmniej jednego
z polskich świętych

-        podaje datę Uroczystości Wszystkich Świętych

-        tłumaczy, że może pomóc zmarłym przez modlitwę i udział we Mszy świętej

 -         tłumaczy w sposób wyczerpujący, kogo nazywamy świętym

-         wymienia samodzielnie kilka cech osoby świętej

-         wymienia imiona kilku polskich świętych

-         wyjaśnia, że świętych możemy prosić
o pomoc i wstawiennictwo

-         podaje bezbłędnie datę Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego

-         wymienia kilka sposobów pomocy zmarłym

 -        wyjaśnia, że za popełnione zło należy zawsze przeprosić

-        potrafi, z pomocą katechety, powiedzieć słowa modlitwy „Spowiadam się Bogu”

 -         wyjaśnia, że za popełnione zło należy przeprosić tych, których się skrzywdziło

-         wyjaśnia, że w czasie modlitwy faryzeusz odznaczał się pychą a celnik postawą uniżenia i pokory wobec Pana Boga

-         potrafi powiedzieć i wyjaśnić słowa modlitwy „Spowiadam się Bogu” oraz wskazuje, że odmawiamy ją na początku Mszy świętej

 -        wskazuje, że Bóg kocha człowieka

-        wyjaśnia, z pomocą katechety, że chwalimy Boga modlitwą i dobrymi czynami

-        potrafi, z pomocą katechety, powiedzieć treść modlitwy „Chwała na wysokości Bogu”

 -         wskazuje, że w czasie Mszy świętej wielbimy Boga słowami modlitwy „Chwała na wysokości Bogu”

-         wyjaśnia, że oddajemy chwałę Bogu przez modlitwę i właściwe postępowanie

-         potrafi powiedzieć
z pamięci hymn „Chwała na wysokości Bogu”

-        wyjaśnia, że Pismo Święte powinno być dla człowieka najważniejszą księgą

-        wyjaśnia, z pomocą katechety, że Pan Bóg pomagał autorom Pisma Świętego w zapisywaniu Jego nauki

-        wyjaśnia, że przez Pismo Święte poznajemy Słowo Boże 

 -         wyjaśnia, że ludzie od najdawniejszych czasów porozumiewali się za pomocą słowa

-         wymienia różne sposoby zapisywania słowa przez ludzi żyjących w różnych epokach

-         wskazuje, że Pismo Święte powinno być najważniejszą księgą dla człowieka i uzasadnia dlaczego 

-        tłumaczy, że anioł przyszedł oznajmić Maryi, że zostanie Matką Zbawiciela

-        wyjaśnia, że Maryja zgodziła się z wolą Pana Boga

 -         wyjaśnia samodzielnie, z jakim posłannictwem przyszedł anioł do Maryi

-         potrafi podać z pamięci, jak Maryja odpowiedziała na słowa Pana Boga przekazane przez anioła 

-        potrafi, z pomocą katechety, wskazać miejsce w kościele, przy którym Chrystus karmi nas Swoim Słowem

-        potrafi podać odpowiedź na słowa kończące czytanie fragmentu Pisma Świętego podczas Liturgii Słowa

-        tłumaczy, dlaczego Słowa Bożego słuchamy uważnie i w skupieniu

-         potrafi wskazać i nazwać miejsce w kościele, przy którym Chrystus karmi nas Swoim Słowem

-         podaje bezbłędnie słowa kończące czytanie fragmentu Pisma Świętego podczas Liturgii Słowa

 -        wyjaśnia, z pomocą katechety, kim byli prorocy

-        wskazuje, z pomocą katechety, że przez proroków Pan Bóg mówi również do nas

 -         wyjaśnia, kim byli prorocy i jakie zadania mieli do spełnienia

-         wyjaśnia, że przez proroków Pan Bóg mówi również do nas 

 -        wymienia przynajmniej dwa sposoby zwracania się do Boga w modlitwie

-        wyjaśnia, z pomocą katechety, że psalmy są tekstami z Pisma Świętego, którymi możemy zwracać się do Boga w modlitwie

-        wskazuje, że psalm śpiewany jest podczas Mszy świętej

 -         wymienia różne sposoby modlitewnego zwracania się do Pana Boga

-         wyjaśnia czym jest psalm i jakie treści może zawierać

 -        wskazuje, że Apostołowie pisali listy oraz, że znajdują się one w Piśmie Świętym

-        wyjaśnia, z pomocą katechety, że Słowo Boże zapisane w listach Apostołów skierowane jest również do nas

-        tłumaczy o czym powinien pamiętać słuchając Liturgii Słowa

 -         wyjaśnia, dlaczego ludzie piszą do siebie listy

-         wyjaśnia, że Słowo Boże zapisane w listach Apostołów skierowane jest również do nas

-         wskazuje trafnie miejsce czytania listów apostolskich podczas Mszy świętej 

 -        wskazuje, że przez śpiew „Alleluja” wyrażamy radość

-        wskazuje, że „Alleluja” jest śpiewane podczas Mszy świętej

 -         wyjaśnia znaczenie słowa „Alleluja”

-         wskazuje, że Alleluja” śpiewamy w czasie Liturgii Słowa przed Ewangelią

-         potrafi bezbłędnie wymienić słowa, które są śpiewane w czasie Wielkiego Postu zamiast „Alleluja”

-        wyjaśnia, z pomocą katechety, że Jezus swoim życiem pokazuje Ojca

-        potrafi podać przynajmniej dwa czyny Pana Jezusa ukazujące dobrego i miłosiernego Ojca

-        wyjaśnia związek między wiedzą o Bogu, a coraz większą miłością człowieka do Stwórcy

 -         podaje samodzielnie kilka przykładów czynów Pana Jezusa ukazujących Kochającego Ojca

-         wyjaśnia, że ludzie patrząc na Chrystusa poznawali dobroć, miłosierdzie i sprawiedliwość Boga 

 -        wskazuje, że Panu Bogu możemy przedstawiać na modlitwie różne prośby

-        tłumaczy, że Panu Bogu zawsze możemy zaufać, ponieważ bardzo nas kocha

 -         wyjaśnia, że podczas Mszy świętej,
w Modlitwie powszechnej
zanosimy do Pana Jezusa nasze prośby

-         wyjaśnia, że nasze prośby kierowane do Boga są wyrazem ufności

 

- wyjaśnia, że w czasie rozmowy z Panem Bogiem przyjmujemy postawę szacunku i skupienia
- potrafi ułożyć przynajmniej jedno wezwanie Modlitwy powszechnej

 - wskazuje, że w czasie modlitwy mamy pamiętać o wszystkich ludziach potrzebujących pomocy na całym świecie
- potrafi ułożyć samodzielnie przykładowe wezwania Modlitwy powszechnej

- tłumaczy, z pomocą katechety, że słowo „kościół” oznacza budynek, a „Kościół” wspólnotę wierzących w Chrystusa
- potrafi wymienić przynajmniej dwie osoby, za które zanosimy błagania modląc się w intencji Kościoła

- tłumaczy samodzielnie, że słowa: „kościół” używamy na określenie świątyni, do której przychodzimy
w niedzielę i święta, a wyrażenia: „Kościół” na określenie wspólnoty wierzących w Chrystusa
- wskazuje, że Chrystus umiłował Kościół i pragnie Jego świętości  

- wskazuje, że dawcą pokoju jest Pan Bóg
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że w czasie Modlitwy powszechnej modlimy się o pokój na ziemi
- potrafi podać przynajmniej jedną sytuację z codziennego życia ukazującą, jak może wprowadzać pokój w swoim środowisku

- wyjaśnia, że zachęta do czynienia pokoju zawarta w Piśmie Świętym, jest skierowana do każdego człowieka
- podaje kilka przykładów z codziennego życia, jak może wprowadzać pokój w swoim środowisku

- wyjaśnia ,z pomocą katechety, że ofiarowanie siebie polega na udzielaniu pomocy i czynienia dobra dla innych
- wskazuje, że Pan Jezus ofiarował się za nas

- wyjaśnia, że ofiarowanie siebie polega na gotowości poświęcenia, wyrzeczenia dla drugiego człowieka
- wskazuje, że najdoskonalszą ofiarę złożył Jezus
- potrafi podać przykłady własnych działań, które są ofiarą

- wskazuje, z pomocą katechety, że w czasie Mszy świętej składane są dary ofiarne
- wyjaśnia, z pomocą katechety, jakie jest przeznaczenie darów ofiarnych
- wymienia chleb, wino i wodę jako dary składane na ołtarzu

- wyjaśnia, że w czasie Mszy świętej składane są dary ofiarne
- wyjaśnia, jakie jest przeznaczenie darów ofiarnych
- wymienia samodzielnie dary, które dzisiaj przynosimy w procesji z darami

- wyjaśnia, z pomocą katechety, za co dziękujemy Panu Jezusowi w czasie Mszy świętej
- potrafi ułożyć, z pomocą katechety, prostą modlitwę, w której dziękuje Bogu za dzieło zbawienia

- wskazuje, że w czasie Mszy świętej dziękujemy Bogu za dzieło odkupienia
- potrafi wyjaśniać słowa dialogu wprowadzającego w prefację
- potrafi wyjaśnić, że przez nasze wyrzeczenia i trudy możemy włączyć się w ofiarę Chrystusa

- potrafi wyjaśnić, z pomocą katechety, jak ludzie witali Pana Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy
- wskazuje, że w czasie Mszy świętej, my także witamy przychodzącego do nas Pan Jezusa

- wyjaśnia samodzielnie, jak ludzie witali Pana Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy
- tłumaczy, że modlitwą „Święty, Święty, Święty” witamy przychodzącego Chrystusa

- potrafi opowiedzieć, czego Jezus Chrystus dokonał w wieczerniku
- wyjaśnia, że w czasie Mszy świętej następuje przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa
- wskazuje, że w czasie przeistoczenia przyjmujemy postawę klęczącą, ponieważ składamy hołd oraz uwielbienie Ciału i Krwi Chrystusa

- wyjaśnia, że w czasie Mszy świętej ponawia się i uobecnia ofiara, którą Jezus Chrystus złożył w wieczerniku
- wyjaśnia samodzielnie, że w czasie przeistoczenia mocą Ducha Świętego następuje przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa
- wyjaśnia, jaką postawę przyjmujemy w czasie przeistoczenia i motywuje swoją wypowiedź

- wyjaśnia, z pomocą katechety, że Msza święta jest pamiątką i uobecnieniem śmierci Pana Jezusa
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że obecność Chrystusa w Postaciach eucharystycznych pozostaje dla nas tajemnicą naszej wiary

- wyjaśnia, że Msza święta jest pamiątką i uobecnieniem śmierci Pana Jezusa
- wyjaśnia samodzielnie, że obecność Chrystusa w Postaciach eucharystycznych pozostaje dla nas tajemnicą naszej wiary

- wyjaśnia, że Pan Jezus nauczył nas nazywać Boga Ojcem
- potrafi powiedzieć modlitwę „Ojcze nasz”

- potrafi bezbłędnie powiedzieć modlitwę „Ojcze nasz”
- wyjaśnia samodzielnie, do czego zachęca Pan Jezus w modlitwie „Ojcze nasz”

- wyjaśnia, że w czasie Mszy świętej przekazujemy znaku pokoju
- wyjaśnia, z pomocą katechety, co oznacza przekazanie znaku pokoju

- wskazuje, że w czasie Mszy świętej wyrażamy naszą jedność przekazując sobie znak pokoju
- wymienia bezbłędnie liturgiczne gesty znaku pokoju oraz wyjaśnia, co one wyrażają

- wyjaśnia, że Pan Bóg troszcząc się człowieka okazuje mu swoją życzliwość
- wyjaśnia, z pomocą katechety, że Bóg błogosławi człowiekowi, bo chce jego szczęścia

- wyjaśnia, że błogosławieństwo jest wyrazem życzliwości Boga względem człowieka

- wyjaśnia, z pomocą katechety, do jakiego życia   wzywa Pan Jezus, by człowiek mógł być szczęśliwy

- potrafi wymienić przynajmniej dwie cechy człowieka błogosławionego

- wyjaśnia samodzielnie, że Pan Jezus wzywa człowieka do życia zgodnego z wolą Bożą
- potrafi wymienić przynajmniej pięć cech człowieka błogosławionego

- potrafi wyjaśnić, z pomocą katechety, co to znaczy być światłem świata

- potrafi wymienić przynajmniej jeden przykład bycia światłem świata i świadkiem Pana Jezusa

- wyjaśnia, że jesteśmy powołani, by być światłem dla świata i świadkiem Pana Jezusa
- potrafi wymienić kilka przykładów bycia światłem świata i świadkiem Pana Jezusa

- wyjaśnia, że powinien być dobrym i koleżeńskim
- tłumaczy, z pomocą katechety, że służąc drugiemu człowiekowi naśladujemy Pana Jezusa
- podaje przynajmniej jeden przykład zwyciężania zła dobrem

- wyjaśnia, że zadaniem Dzieci Bożych jest bycie dobrym, koleżeńskim i ofiarnym
- podaje kilka przykładów zwyciężania zła dobrem w konkretnych sytuacjach codziennego życia

- potrafi wytłumaczyć, że możemy Maryję prosić o pomoc
- potrafi wymienić przynajmniej dwa wezwania Litanii Loretańskiej

- tłumaczy, że wezwania Litanii Loretańskiej to sposoby uwielbiania i zwracania się o pomoc do Maryi
- potrafi wymienić przynajmniej pięć wezwań Litanii Loretańskiej

- wskazuje, że Pan Jezus obdarza nas radością
- wymienia, o czym powinien pamiętać w czasie wakacji

- wyjaśnia, że radością płynąca od Pana Jezusa ma dzielić się z innymi
- wskazuje, że będąc pełen radości od Pana Jezusa, powinien pamiętać o dawaniu świadectwa swojej przynależności do Niego

 

KLASA  IV

 

 

Tytuł programu: POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ

 Numer programu: AZ-2-01/10 z dn. 09.06.10 r., okres obowiązywania: bez ograniczeń

 

Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem, (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
numer: AZ-21-01/10-PO-1/11, z dnia 09.05.2011, Imprimatur: N. 1100/2011

 

Wymagania

 

Podstawowe
uczeń:

 

Rozszerzone
uczeń:

 • zna definicję przyjaźni;
 • wie, czym jest prawdziwa przyjaźń;
 • umie wymienić cechy koleżeństwa i przyjaźni;
 • wyjaśnia różnice pomiędzy koleżeństwem a przyjaźnią;
 • rozwija postawę wiernego przyjaciela.
 • wie, że Jezus jest naszym najlepszym Przyjacielem;
 • wie, że fundamentem przyjaźni jest realizacja przykazania miłości;
 • zna treść przykazania miłości i umieć wyjaśnić znaczenie tych słów;
 • potrafi wymienić priorytety przyjaźni;
 • umie wyjaśnić, dlaczego powinniśmy pracować nad własnym charakterem;
 • kształtuje w sobie postawy odpowiedzialności, słowności, wrażliwości…
 • wie, że Jezus jest naszym Przyjacielem, który oddał za nas swoje życie;
 • podaje definicję roku liturgicznego;
 • umie wymienić okresy roku liturgicznego;
 • potrafi wyjaśnić słowa: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” J 15, 13;
 • potrafi podać przykłady, w jaki sposób w ciągu roku liturgicznego odpowiada na Bożą przyjaźń.
 • wie, czym jest modlitwa;
 • wie, że Jezus pokazał nam, jak należy się modlić;
 • umie wskazać, co jest istotą modlitwy;
 • kształtuje w sobie postawę modlitwy.
 • wie, czym jest spowiedź święta;
 • zna przypowieść o synu marnotrawnym;
 • zna warunki dobrej spowiedzi;
 • umie wyjaśnić, na czym polega dobre przygotowanie do sakramentu pojednania;
 • umie wyjaśnić, dlaczego powinniśmy uczestniczyć we Mszach Świętych w pierwsze piątki miesiąca;
 • kształtuje w sobie postawę zadośćuczynienia za grzechy swoje i innych ludzi.
 • wie, że Eucharystia jest najwspanialszym i najważniejszym spotkaniem z Jezusem;
 • umie wymienić sposoby czynnego uczestnictwa we Mszy Świętej;
 • wie, co to jest monstrancja
 • rozumie słowa Jezusa: „Ja jestem chlebem życia”;
 • rozumie potrzebę czynnego udziału we Mszy Świętej.

 

 • wie, że Bóg jest Autorem, Stwórcą Świata;
 • umie wyjaśnić pojęcie: Stwórca;
 • umie wymienić znaki niewidzialnego Boga;
 • rozwija w sobie postawę wdzięczności Bogu za dzieła przez Niego stworzone.

 

 • wie, dlaczego na świecie pojawiło się zło;
 • wie, że Jezus Chrystus jest naszym Odkupicielem;
 • umie wyjaśnić pojęcia: odkupienie, zadośćuczynienie, zbawienie.

 

 • wie, że Pismo Święte jest księgą zawierającą objawienie Boże;

 

 • zna sposoby objawiania się Boga człowiekowi;
 • na podstawie tekstu biblijnego odpowiada na pytanie, jaki jest Bóg;
 • wie, kto jest Autorem Pisma Świętego;
 • wie, że Bóg go kocha i przez słowa Pisma Świętego zwraca się do niego;
 • umie wyjaśnić, dlaczego Pismo Święte jest nazywane księgą miłości Boga do człowieka;
 • zna podział Pisma Świętego na Stary i Nowy Testament;
 • rozumie pojęcie natchnienia biblijnego i potrafić je wyjaśnić;
 • rozwija w sobie umiłowanie słowa Bożego, dostrzegając możliwość;
 • pogłębienia swojej relacji z Bogiem.
 • zna podstawowe zasady korzystania z Pisma Świętego;
 • umie prawidłowo odczytać adres biblijny;
 • zna kilka podstawowych skrótów nazw ksiąg biblijnych;
 • wie, jakie czynności podjąć, aby odszukać wskazany fragment biblijny;
 • potrafi znaleźć w Piśmie Świętym dany werset na podstawie podanego adresu;
 • samodzielnie czyta Pisma Świętego.

 

 • umie wyjaśnić pojęcie „Stary Testament”;
 • potrafi krótko scharakteryzować autora i treść Mądrości Syracha;

 

 • rozumie aktualność wskazań zawartych w Mądrości Syracha;
 • rozwija postawę zainteresowania treścią Biblii poprzez odkrywanie jej bogactwa.
 • umie wyjaśnić pojęcie „Nowy Testament”;
 • potrafi wymienić kilka ksiąg NT;
 • potrafi wyjaśnić, jak powstawał NT;
 • wie, kim był Święty Paweł;
 • rozwija postawę apostolską, poznając zaangażowanie pierwszych głosicieli Ewangelii.
 • wiedzie, co to jest Ewangelia;
 • umie wymienić imiona ewangelistów;
 • wyjaśnia, dlaczego Ewangelie nazywamy sercem Pisma Świętego;
 • zna podstawowe treści Dobrej Nowiny;
 • pragnie rozwijać swoją przyjaźń z Jezusem.
 • wie, że w liturgii słowa podczas Mszy Świętej słuchamy słowa Bożego;
 • umie wskazać moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytany jest fragment Starego, a kiedy Nowego Testamentu;
 • zna elementy mszalnej liturgii słowa;
 • rozumie, że liturgia słowa jest dialogiem z Bogiem;
 • rozbudza w sobie pragnienie uważnego słuchania Słowa Bożego.
 • wie, że wiara prowadzi człowieka do coraz lepszego poznawania Boga;
 • umie uzasadnić potrzebę skupienia i otwarcia się na słowo Boże;
 • umie aktywnie uczestniczyć w liturgii słowa;
 • rozumie, że Pismo Święte pomaga w codziennym życiu;
 • kształtuje w sobie postawę wdzięczności wobec Boga za Jego słowa poprzez formułowanie własnej modlitwy dziękczynnej.
 • umie wskazać na związek Biblii z życiem narodu i kultury chrześcijańskiej;
 • potrafi wymienić kilka dzieł sztuki inspirowanych Biblią;
 • umie podać przykłady miejsc, dzieł sztuki lub tradycji z terenu własnej parafii, będących wyrazem wiary w Boga;
 • pielęgnuje dorobek kultury religijnej w swoim środowisku.
 • wie, że człowiek zadaje pytania, aby lepiej poznać i rozumieć świat;
 • wie, że Jezus Chrystus przekazał nam prawdę o Bogu;
 • umie wymienić osoby, które pomagają w poznawaniu Boga;
 • rozumie, że człowiek szuka Boga, aby odnaleźć szczęście
 • umie wskazać, co pomaga nam w szukaniu Boga;
 • rozwija postawę poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące religii.
 • wie, że wiara jest darem;
 • rozumie pojęcie wiary;
 • umie podać przykłady odpowiedzi człowieka na dar wiary.
 • wie, że odpowiedzią człowieka na słowo Chrystusa jest wyznanie wiary;
 • rozumie, że wyznanie wiary jest przyznaniem się do Chrystusa;
 • umie wskazać sposoby przyznania się do wiary w Chrystusa.
 • wie, że Bóg jest wszechmocny;
 • wie, że Bóg zaspokaja wszystkie potrzeby człowieka;
 • rozumie, czym cechuje się wszechmoc Boga;
 • wymienia przykłady wszechmocy Bożej;
 • podaje przykłady odpowiedzi człowieka wszechmocnemu Bogu.
 • wie, że Bóg jest źródłem Mądrości;
 • rozumie, że człowiek może mieć udział w Mądrości Bożej;
 • umie scharakteryzować człowieka mądrego.
 • zna przymioty przebaczającego Boga;
 • rozumie, na czym polega miłosierdzie Boże;
 • umie wyjaśnić, jak postępuje człowiek, który pragnie powrócić do przyjaźni z Bogiem.
 • wie, że Bóg jest święty;
 • rozumie, w czym objawia się świętość Boga;
 • rozumie, dlaczego oddajemy hołd Bogu;
 • umie wymienić działania, które może podejmować człowiek dążący do świętości.
 • wie, że Izajasz i Jeremiasz byli prorokami;
 • wie, jak zostali powołani na proroków;
 • rozumie, na czym polegała ich misja;
 • umie wymienić cechy wielkich proroków;
 • podaje przykłady naśladowania wiary proroków.
 • wiedzie, że Maryja wierzyła w Boga wszechmogącego, świętego i przebaczającego;
 • rozumie, że Matka Jezusa zaufała mądrości Bożej;
 • wymienia wydarzenia, w których Maryja towarzyszyła Jezusowi;
 • podaje sposoby oddawania czci Maryi.
 • zna wybrane wydarzenia z życia św. Stanisława Kostki;
 • wie, jakimi wartościami kierował się on w swoim życiu;
 • rozumie motto życiowe tego świętego;
 • umie podać przykłady działań mające na celu poznawanie, umacnianie i rozwijanie wiary chrześcijanina.
 • wie, jak brzmi najważniejsze przykazanie;
 • rozumie, że pójście za Jezusem obejmuje wypełnianie przykazań;
 • umie podać sposoby realizacji przykazania miłości w codziennym życiu.
 • wie, co wydarzyło się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy;
 • wyjaśnia, dlaczego Jezus umył uczniom nogi;

 

 • wyjaśnia znaczenie pojęcia „Eucharystia”;
 • podaje przykłady służby drugiemu człowiekowi;
 • wyjaśnia, do czego są potrzebne człowiekowi przepisy;
 • wie, że przestrzeganie przykazań jest odpowiedzią na miłość, troskę i wierność Boga;
 • wyjaśnia znaczenie słowa „Dekalog”;
 • wie, do kogo są skierowane słowa Dekalogu;
 • uzasadnia, dlaczego przykazania są drogowskazami w wędrówce do nieba.
 • umie wyjaśnić treść usłyszanego opowiadania;
 • wie, jakie dwie części wyróżniamy w Dekalogu;
 • zna treść trzech pierwszych przykazań;
 • rozumie, że trzy pierwsze przykazania pokazują, w jaki sposób kochać Boga sercem, duszą, umysłem;
 • wskazuje, jak zastosować przykazania od I do III w konkretnych sytuacjach życiowych;
 • wie, jak zrobić rachunek sumienia w oparciu o treść trzech pierwszych przykazań.
 • wymienia przykazania od czwartego do dziesiątego;
 • zna treść przykazań od IV do X;
 • rozumie, że przykazania od IV do X pokazują, w jaki sposób kochać bliźniego;
 • umie wskazać, jak zastosować przykazania od IV do X w konkretnych sytuacjach życiowych;
 • umie zrobić rachunek sumienia w oparciu o treść przykazań IV do X.
 • umie wyjaśnić pojęcie „wierność”;
 • potrafi rozpoznać na przedstawionych ilustracjach osobę Świętego Józefa oraz Świętego Jana Apostoła;
 • potrafi uzasadnić, na czym polegała wierność Świętego Józefa i Świętego Jana Apostoła;
 • podaje przykłady wierności Bogu i ludziom we współczesnym świecie.
 • wie, do jakiego zadania zostali wezwani apostołowie;
 • wie, że każdy z nas jest powołany, by być świadkiem Jezusa;
 • potrafi podać przykłady świadczące o przynależności do Chrystusa;
 • umie świadczyć o Chrystusie oraz umacniać swą wiarę dzięki świadectwu innych.
 • zna uczynki miłosierne względem duszy i względem ciała;
 • potrafi wyjaśnić znaczenie uczynków miłosiernych w codziennym życiu;
 • umie podać przykłady realizacji uczynków miłosiernych w codzienności.
 • wie, że wiara w Boga powinna mieć wpływ na całe życie;
 • rozumie potrzebę dawania świadectwa wiary, apostolski wymiar tego świadectwa;
 • umie wskazać, co w życiu chrześcijanina jest najważniejsze, podać przykłady.
 • zna pojęcie wartości;
 • potrafi wymienić i uszeregować najważniejsze wartości ogólnoludzkie;
 • rozumie, w jaki sposób wiara porządkuje świat wartości.
 • wie, że wiara nadaje sens całemu życiu;
 • rozumie, że pewne cele życiowe są związane tylko z doczesnością;
 • umie wskazać cele i wartości ponadczasowe.
 • wie, że Bóg troszczy się o cały świat i każdego człowieka;
 • zna i rozumie definicję Opatrzności Bożej.
 • rozumie problem współistnienia Opatrzności i zła w świecie;
 • potrafi wskazać sytuacje, w których człowiek doświadcza troski Boga;
 • wie, że Bóg działa w historiach ludzkich od początku istnienia świata;
 • rozumie działanie Opatrzności w życiu wybranych postaci biblijnych;
 • potrafi wskazać analogię pomiędzy działaniem Opatrzności opisanym w Biblii i w czasach współczesnych.
 • wie, że Kościół od początku był prześladowany;
 • rozumie, że Opatrzność Boża umacniała chrześcijan w wierze;
 • potrafi wskazać sposoby budowania Królestwa Bożego.

 

 • wie, że osiem błogosławieństw to obraz prawdziwego chrześcijanina;
 • rozumie, że być chrześcijaninem, to naśladować Jezusa;
 • potrafi wskazać sytuacje życiowe, w których realizują się błogosławieństwa.
 • Potrafi wyjaśnić, w jaki sposób Jezus troszczy się o tych, którzy chcą iść za Nim i postępować według Jego nauki;
 • wie, jakie wydarzenie było zapowiedzią Eucharystii;
 • rozumie, jaka jest różnica między chlebem powszednim a Chlebem Eucharystycznym;
 • rozwija pragnienie częstego przyjmowania Komunii Świętej.
 • potrafi opowiedzieć, jakie zna wydarzenia opisane w Ewangelii, w których przedstawiona jest postawa Jezusa względem ludzi potrzebujących pomocy;
 • rozumie, że Tym, do kogo człowiek może się zwrócić w chwili cierpienia, jest Bóg;
 • wiedzie, co oznacza „przerzucić swoje troski na Pana”;
 • rozwija postawę cierpliwości w przeżywaniu trudności i męstwa, gdy przychodzą niepowodzenia.

 

 • potrafi powiedzieć, kim jest Anioł Stróż i jakie posiada przymioty;
 • wie, jakie są zadania Anioła Stróża;
 • rozumie, że aniołowie zostali stworzeni przez Boga, aby ochraniać człowieka i strzec go przed niebezpieczeństwami;
 • rozwija postawę zawierzenia i ufności pokładanej w Aniele Stróżu.
 • potrafi powiedzieć, na czym polega pokora i zaufanie człowieka względem Boga, które wyrażają się w modlitwie;
 • rozumie, dlaczego najważniejszą czynnością człowieka w ciągu dnia jest modlitwa;
 • wie, że dla człowieka nie ma sytuacji, z którą nie mógłby on przyjść do Boga i przedstawić Mu jej w modlitwie;
 • rozwija postawę wiary i ufności Bogu.

 

 • potrafi powiedzieć, na czym polega chrześcijański hart ducha;
 • rozumie, że wakacje to czas szczególnej zażyłości z Chrystusem;

 

 • wie, w jaki sposób człowiek wierzący mądrze przeżywa czas wakacji;
 • rozwija postawę mężnego wyznawania wiary w codzienności.

 

 

KLASA  V

 

Tytuł programu: WEZWANI PRZEZ BOGA

 Numer programu: AZ-2-01/1 z dn. 20.09.2001 r., okres obowiązywania: do 2013 r.

Tytuł podręcznika: Umiłowani w Jezusie Chrystusie, (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań, numer: AZ-22-01/1-2

Wymagania

 Podstawowe

 Uczeń:

Rozszerzone

Uczeń:

-          wie, że w Kanie Galilejskiej miał miejsce pierwszy cud Chrystusa

-          zacytuje słowa Maryi wskazujące na Chrystusa i potrafi krótko je zinterpretować z pomocą N.

-          samodzielnie zinterpretuje słowa Maryi wypowiedziane na weselu w Kanie

-          potrafi wyciągnąć wnioski płynące z fragmentu  dla swojego życia.

-          wymieni czytelne znaki miłującej obecności Boga w świecie

-          wie, że szczytem miłości Boga wobec ludzi było przyjście na świat Chrystusa i Jego zmartwychwstanie.

-          wyjaśni konieczność troski o świat stworzony przez Boga (odpowiedzialność za przyrodę)

-          samodzielnie ułoży modlitwę dziękczynienia za otrzymane od Stwórcy dobro.

-          umie powiedzieć, że Bóg powołuje człowieka do miłości i do życia wiecznego

-          wie, jak działać zgodnie ze swoim powołaniem

-          poda przykłady znanych współczesnych postaci, które z pełną miłością do drugiego człowieka i Boga wypełniają swoje powołanie 

-          poda przykłady darów otrzymanych od Boga

-          powie, co wybrał człowiek w odpowiedzi na otrzymane dobro

-          potrafi podać przykłady zachowań będące zadośćuczynieniem za odwracanie się od Bożej miłości

-          wie, że tęsknota za Bogiem to chęć bycia blisko Niego

-          poda przykłady, jak może się czuć się człowiek, który odrzuca Boże dary

-          wyjaśni,i z czego wynika po popełnieniu grzechu tęsknota człowieka za Bogiem

-          umie sformułować modlitwę prośby o bycie blisko Stwórcy

-          swoimi słowami wyjaśni, czym jest Boża Opatrzność

-          poda przykłady postaci ze Starego Testamentu, wobec których Bóg szczególnie okazał swoją troskę o Naród Wybrany

-          poda przykłady Bożej Opatrzności w dziejach Narodu Wybranego na podstawie postaci Abrahama, Józefa i Mojżesza

-          zna treść 10 przykazań

-          wyjaśni, dlaczego przykazania Boże są tak ważne w życiu człowieka

-          potrafi wyjaśnić, czego Bóg oczekuje od człowieka w każdym z przykazań

-          wymieni imiona królów, i poda przykłady opieki Boga nad ludem izraelskim za ich panowania

-          zna wezwanie proroka Izajasza do ludu izraelskiego, gdy ten znalazł się w niewoli

-          scharakteryzuje działanie króla Dawida i jego syna Salomona i wskaże troskę Boga o swój lud za panowania tychże władców

-          wie, jaki prorok zapowiadał Nowe Przymierze z Bogiem

-          powie, kiedy wypełniły się wszystkie obietnice zapowiadane ludziom przez proroków

-          wyjaśni, na czym polega zapowiadane przez proroka Jeremiasza Nowe Przymierze

-          wyjaśni słowa proroctwa: „Umieszczę swe Prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu”

-          wyjaśni, kim byli prorocy i jakie zadania Bóg stawiał przed nimi

-          wymieni proroków większych

-          wymieni imiona proroków mniejszych i większych i określi przedział czasu, w którym prowadzili swoją działalność

-          zna imię jednego z najważniejszych proroków i najważniejsze fakty z jego życia

-          poda przykłady osób żyjących współcześnie i wypełniających zadanie głoszenia prawd Bożych

-          zna historię powołania Izajasza na proroka

-          zinterpretuje słowa „Oto ja, poślij mnie!” i odniesie je do własnego życia

-          krótko scharakteryzuje czasy, w których Izajasz wypełniał swoją misję

-          wyjaśni, na czym polega praca misjonarza wśród ludzi, którzy nie słyszeli jeszcze o nauce Chrystusa

-          wie, na czym polegało posłannictwo Izajasza

-          zinterpretuje posłannictwo Izajasza i potrafi je odnieść do współczesnego posłannictwem misjonarzy (obietnica zbawienia wszystkich ludzi)

-          zna i potrafi opowiedzieć fragment Pisma św. (Łk, 1, 1-25), dotyczący zapowiedzi narodzenia Jana

-          wyjaśni znaczenie imienia „Jan” i je zinterpretuje w świetle posłannictwa Jana Chrzciciela

-          zna najważniejsze fakty z życia Jana Chrzciciela i potrafi uporządkować je chronologicznie

-          wie, że Jan był ostatnim prorokiem Starego Testamentu, który zapowiadał przyjście Mesjasza, a kiedy proroctwo się wypełniło usunął się w Jego cień

-          potrafi odczytać przesłanie Jana Chrzciciela dotyczące nawrócenia: „Prostujcie drogę Pańską ...” oraz odniesie to wołanie do okresu Adwentu

-          poda przykłady dawania świadectwa o Chrystusie w swoim środowisku

-          wymieni cechy charakteryzujące Maryję

-          wytłumaczy znaczenie słowa „łaska” i wyjaśni słowa anioła do Maryi „łaski pełna”

-          zacytuje odpowiedzi Maryi w scenie Zwiastowania i wskaże modlitwę, która odnosi się do tego wydarzenia

-          potrafi wyjaśnić, czym jest kult

-          wymieni przejawy kultu maryjnego

-          zna najsłynniejsze sanktuaria Maryjne w Polsce

-          wymieni kilka świąt maryjnych,

-          wymieni sanktuarium położone najbliżej miejsca zamieszkania i krótko o nim opowie

-          powie, kogo nazywamy Służebnicą Pańską

-          poda przykłady naszych śladów, po których ktoś dojdzie do Boga

-          poda przykłady naśladowania Maryi w konkretnych współczesnych sytuacjach i odniesie je do postaw i cech Matki Bożej

-          nazwie Adwent czasem czuwania i oczekiwania

-          wymieni i opisze zwyczaje adwentowe

-          wie, ze Adwent przygotowuje nas na przyjście Chrystusa w uroczystość Jego narodzenia oraz na powtórne przyjście na końcu czasów

-          wskaże najistotniejsze elementy dotyczące narodzin Chrystusa

-          wskaże tekst biblijny, który mówi o Betlejem jako miejscu narodzin Zbawiciela

-          wie, że ludzkość oczekiwała zapowiadanego Zbawiciela

-          z pomocą nauczyciela wskaże zmiany jakie dokonały się w życiu pasterzy i Mędrców po przybyciu do Betlejem

-          wyjaśni, jaką prawdę zrozumieli ludzie odwiedzający Nowonarodzonego

-          zna słowa Jezusa: „Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata” i potrafi je z pomocą nauczyciela zinterpretować

-          zna uczynki miłosierne względem duszy i ciała

-          ma świadomość, że ludzie poznają Boga poprzez nasze czyny, więc potrafi odnieść uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała do konkretnej pomocy drugiemu człowiekowi

-          powie, jak powinien wyglądać stół wigilijny i wyjaśni znaczenie wszystkich przedmiotów znajdujących się na nim

-          wie, kto wprowadził zwyczaj Jasełek

-          wyjaśni, czym są dla chrześcijanina Święta Bożego Narodzenia

-          uzasadni obrzędowość świąt Ewangelią

-          wyjaśni, co to jest kolęda i jakie treści są w niej zawarte

-          poda, kto zgodnie z tradycją jest autorem pierwszej kolędy

-          określi czas powstawania kolęd

-          swoimi słowami wyjaśni czy jest różnica między kolędami a pastorałkami

-          poda autorów i czas powstania kilku polskich kolęd

-          wymieni przejawy miłości między ludźmi w życiu codziennym

-          poda przejawy miłości Stwórcy wobec stworzenia i wskaże ten, który jest Jego szczytem

-          powie z pamięci tekst J 3, 16

 

-          uzasadni, że wypełnianie uczynków miłości w codziennym życiu ma swoje źródło i siły w miłości Boga do człowieka

-          wyrazi wdzięczność Bogu Ojcu za Jego nieskończona miłość objawiającą się przyjściem na świat Zbawiciela

-          wymieni po kolei najważniejsze wydarzenia z dzieciństwa Jezusa

-          z pomocą nauczyciela powie, czego uczą nas te wydarzenia

-          na podstawie dwóch wydarzeń: Ofiarowanie Jezusa w świątyni i Jego odnalezienia, umie odczytać wezwanie, jakie kierują do nas: Maryja, Jezus, Symeon, 

-          zna części NT (Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy, Apokalipsa)

-          wyjaśni, kim są autorzy tych ksiąg,

-          wytłumaczy, dlaczego księgi NT możemy nazwać historycznymi

-          powie swoimi słowami jak powstawały księgi NT

-          poda przykłady tekstów biblijnych mówiących o ich autentyczności

-          zna miejsce działalności Jana Chrzciciela i wskaże je na mapie

-          wie, że przez chrzest Jezusa w Jordanie Bóg objawił prawdę o Trójcy Św.

-          rozumie, ze Jezus nie mając żadnych grzechów został ochrzczony po to, aby w pełni utożsamić się z ludźmi i wziąć odpowiedzialność za ich grzechy

-          powie, kim jest Mesjasz

-          wymieni, wobec kogo i jakie zadania ma On do spełnienia

-          scharakteryzuje postać Mesjasza

-          wyjaśni na czym polegała misja Mesjasza i poda argumenty na to, że my też żyjemy w czasach mesjańskich

-          wytłumaczy, czym był rok łaski (jubileuszowy)

-          wie, że Jezus zapoczątkował Królestwo Boże na ziemi, aby wszyscy ludzie mogli osiągnąć zbawienie

-          wie, że znakiem nadejścia K. B. na ziemi było głoszenie Ewangelii i liczne uzdrowienia

-          wymieni sprawowanie liturgii i modlitwę jako szczególne sposoby budowania Królestwa Bożego

-          wymieni określenia Królestwa znajdujące się w Ewangelii

-          zna przypowieść o skarbie i/lub perle

-          wskazuje, co jest największym skarbem dla chrześcijanina

-          poda przykład realizowania zasad K.B. w codziennym życiu

-          zinterpretuje słowa „Tam skarb twój, gdzie serce twoje”

-          wyjaśni, czym są przypowieści

-          uzasadni, dlaczego w przypowieści Jezusa pojawiła się perła a nie inne szlachetne kamienie

-          zna przypowieści o ziarnie gorczycy i zaczynie

-          zinterpretuje je w odniesieniu do rozwoju K.B. na ziemi

-          ma świadomość swojej roli w budowaniu K.B.

-          podejmuje wysiłek stawania w Prawdzie w sytuacjach, gdy większość ma inne zdanie

-          sformułuje modlitwę prośby o odwagę dawania świadectwa i wierność Chrystusowi

-          dokonuje samooceny postępowania

-          zna przypowieść o drzewie figowym oraz o celniku i faryzeuszu

-          wskazuje, że Bóg daje każdemu szansę zmiany życia

-          powie, jakie są etapy nawrócenia

-          powiąże nawrócenie z częstym przystępowaniem do sakramentu Pojednania

-          poda przykłady, po czym można poznać człowieka przynoszącego dobre owoce 

-          zna przypowieść o zaginionej owcy i zgubionej drachmie

-          wyjaśni sens tych przypowieści

-          wie, że nawrócenie grzesznika jest źródłem radości Boga

-          swoimi słowami zinterpretuje temat lekcji

-          wskaże na Boże miłosierdzie wobec grzesznika (Bóg nie potępia ale chce nawrócenia grzesznika)

-          poda przykłady, w jaki sposób można pojednać się z Bogiem

-          zna warunki dobrej spowiedzi

-          wyjaśni, czym była w oczach Rzymian śmierć na krzyżu

-          wie, czym jest znak krzyża dla chrześcijan i pod przykłady wyrazów szacunku wobec niego

-          wyjaśni, dlaczego Jezus umył nogi Apostołom

-          wyjaśni, na czym polega służba drugiemu

-          wymieni obrzędy Wielkiego Czwartku

-          wytłumaczy, z jaką postawą wiąże się pomoc drugiemu człowiekowi (pokora i uniżenie)

-          wie, do kogo należał w Palestynie obrzęd obmywania nóg gościom

-          wyjaśni (powołując się na świadectwo św. Pawła) skąd bierzemy pewność zmartwychwstania ciała

-          wytłumaczy, jakie znaczenie ma dla nas zmartwychwstanie Jezusa

-          zna przebieg liturgii Wielkiej Soboty

-          rozumie znaczenie swojego chrztu, przez który mamy udział w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa

-          wie, że umocnieniem w cierpieniu jest sakrament chorych i sakrament Eucharystii

-          opisze jak wygląda udzielanie sakramentu namaszczenia chorych

-          żyje nadzieją życia wiecznego i rozumie, że śmierć jest przejściem do nowego życia obiecanego przez Chrystusa

-          pamięta o modlitwie za zamarłych

-          zna przypowieść o siewcy

-          zinterpretuje, jak ludzie przyjmują słowo Boże

-          wyjaśni, dlaczego Jezus w przypowieści o siewcy użył porównania różnego rodzaju gleby do słuchania i przyjmowania słów Bożych przez ludzi

-          wymieni fakty dotyczące modlitwy Pana Jezusa

-          uzasadni, dlaczego do modlitwy potrzebne jest skupienie i wyciszenie

 

-          dokonuje samooceny swojej modlitwy

-          uzasadnia potrzebę modlitwy w swoim życiu na wzór modlitwy Jezusa

-          wymieni rodzaje i sposoby modlitwy

-          powie, ile dni upłynęło od Zmartwychwstania do Wniebowstąpienia

-          zna fakty dotyczące wniebowstąpienia Jezusa

 

-          analizuje biblijne i liturgiczne przesłanie wniebowstąpienia

-          wyjaśni, co oznacza sformułowanie „zasiadł po prawicy Boga”

-          uzasadni, że Eucharystia jest ucztą braterstwa, miłości i jedności

-          dokona samooceny swojego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii

-          rozumie i powie, co jest źródłem siły w przeżywaniu po chrześcijańsku swojego życia

-          odnosząc się do tekstów z Ewangelii św. Jana, wyjaśni, czym jest Komunia Św.

-          w mowie pożegnalnej Jezusa odczytuje wezwanie do miłości i oraz braterstwa i wprowadza je w życie codzienne

-          wyjaśni, co oznacza słowo „Eucharystia” i w odniesieniu, do czego jest używane

-          wymieni te treści i wartości życia chrześcijańskiego, które odkrył w kończącym się roku szkolnym

-          wymieni postawy, jakich oczekuje od niego Chrystus

-          zna i przyjmuje za swój jeden z tekstów biblijnych znajdujących się w bloku refleksyjnym PU,

-          planuje takie działania na wakacje, aby przeżyć je z Bogiem

 

 KLASA  VI

 

 

Tytuł programu: WEZWANI PRZEZ BOGA

 Numer programu: AZ-2-01/1 z dn. 20.09.2001 r., okres obowiązywania: do 2013 r.

 

Tytuł podręcznika: Uświęceni w Duchu Świętym, (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań, numer: AZ-23-01/1-2

Wymagania

podstawowe

rozszerzone

Uczeń:

- opowie o powołaniu pierwszych Apostołów

oraz ich odpowiedzi na wezwanie Chrystusa

- wyjaśnia znaczenie słowa „świadek”

- uzasadnia własne powołanie do bycia świadkiem Chrystusa

- scharakteryzuje postawę świadka Chrystusa z uwzględnieniem aktualnej sytuacji uczniów

- podaje przykłady świadków Chrystusa w różnych czasach

- wyjaśnia, czym jest nadzieja

- wskazuje podstawy i przejawy chrześcijańskiej nadziei

- na podstawie tekstu biblijnego dowodzi, że nadzieja chrześcijańska polega na pokładaniu ufności w obietnicach Chrystusa

- powie, w jaki sposób Jezus przemawiał do ludzi

- wyjaśnia, co to znaczy, że słowo Boże posiada moc

- podejmuje refleksję na temat działania słowa Bożego w swoim życiu

- analizuje znaczenie słowa w relacjach międzyludzkich

- na przykładach z Pisma Świętego potrafi dowieść mocy słowa Bożego

- powie, na czym polega trwanie w Chrystusie

- uzasadni potrzebę trwania przy Chrystusie

- wymieni dobre owoce, jakie w życiu chrześcijanina przynosi przyjaźń z Chrystusem

- wyjaśni symbolikę i przesłanie przypowieści o winnym krzewie

- potrafi sformułować spontaniczną modlitwę, prosząc Chrystusa o łaskę trwania przy Nim

- opowie, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy

- wymieni znaki obecności Ducha Świętego

- potrafi sformułować spontaniczną modlitwę do Ducha Świętego

- wyjaśni, dlaczego Duch Święty został nazwany przez Jezusa Pocieszycielem

- na podstawie tekstu biblijnego wykaże działanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy

- potrafi wyjaśnić nazwy: Pięćdziesiątnica, Zielone Świątki

- w oparciu o tekst biblijny (1Kor 12, 8-10) wymieni nazwy darów Ducha Świętego

- wskaże miłość jako najcenniejszy dar Ducha Świętego (1Kor 13)

- zdefiniuje pojęcie charyzmatu

- wyjaśni, na czym polega działanie Ducha Świętego w Kościele

- wyjaśnia, czym są dary Ducha Świętego dane konkretnemu człowiekowi

- wymienia 7 darów Ducha Świętego

 

- zinterpretuje sens poszczególnych darów Ducha Świętego

- wskaże biblijne źródła nauki o darach Ducha Świętego

- potrafi scharakteryzować św. Szczepana

- wyjaśnia, w jakich okolicznościach został diakonem

- wymienia osoby i instytucje, które w dzisiejszych czasach spieszą z pomocą potrzebującym

- potrafi przedstawić okoliczności śmierci św. Szczepana

- wykaże podobieństwa między śmiercią Chrystusa a śmiercią Szczepana

- potrafi scharakteryzować św. Piotra i wyłonić te cechy, które pomogły mu w budowaniu Kościoła

- odwołując się do sytuacji z życia, argumentuje, że św. Piotr może być dla nas wzorem do naśladowania

- wie, że w Piśmie Świętym znajdują się dwa listy św. Piotra

- wymienia rady, jakie św. Piotr daje wierzącym

- na podstawie tekstu biblijnego potrafi wykazać troskę św. Piotra o Kościół

- na podstawie tekstu biblijnego wykaże, że głoszenie Ewangelii było dla św. Pawła najważniejszym celem

- wymieni, jakie trudy ponosił św. Paweł dla głoszenia Ewangelii

- zinterpretuje temat katechezy – 2Tm 4, 7

- wymienia nazwy kilku wspólnot chrześcijańskich - adresatów listów św. Pawła

- wymienia najważniejsze fakty z życia Maryi, o których mówi Pismo Święte

- wyjaśnia, co to znaczy, że Maryja jest Matką Kościoła

- wyjaśnia, kiedy i dlaczego Maryja została ogłoszona Matką Kościoła

- analizuje tekst Ap 12,1

- uzasadnia sens powierzania wstawiennictwu Maryi współczesnego świata

- wymienia przejawy kultu Maryjnego

- zna wybrane modlitwy do Maryi

- potrafi zinterpretować hymn „Magnificat”

- wymienia nazwy najważniejszych Sanktuariów Maryjnych w swoim regionie

- na podstawie Ps 8 uzasadnia stwierdzenie, że Bóg wybrał i umiłował człowieka

- wymienia najważniejsze postacie z historii zbawienia

- wyjaśnia, co to jest historia zbawienia

- wykaże, że historia zbawienia to historia miłości Boga do człowieka 

- omówi sposób udzielania chrztu

- wyjaśnia znaczenie chrztu świętego oraz związaną z nim symbolikę

- uzasadnia stwierdzenie, że chrzest jest fundamentem życia chrześcijańskiego

- wyjaśnia, co to jest wspólnota; podaje przykłady wspólnoty

- wie, że chrzest włącza człowieka do wspólnoty Kościoła

- uzasadnia wartość wspólnoty w oparciu o tekst biblijny i własne doświadczenia

- wyjaśnia, jakie szanse daje wspólnota

- wymienia osoby, które pomagają chrześcijaninowi (dziecku) w drodze do Boga

- wyjaśnia, na czym ta pomoc polega

- uzasadni konieczność korzystania z pomocy innych ludzi w drodze do Boga

- wskaże sposoby okazania wdzięczności ludziom, którzy nam w tej drodze pomagają

- na podstawie tekstu Mt 28, 18-20 wyjaśnia, kto i komu nakazał głoszenie Ewangelii

- wymienia, komu zawdzięcza dar Dobrej Nowiny

- podaje przykłady ludzi z różnych czasów, którzy w sposób szczególny włączyli się w głoszenie Ewangelii

- wskaże sposoby wyrażenia wdzięczności za otrzymany dar wiary

- wymienia cechy charakterystyczne Kościoła

- wyjaśnia znaczenie przymiotów Kościoła

- definiuje pojęcie ekumenizmu

- uzasadnia sens modlitw o jedność chrześcijan

- zna datę chrztu Polski

- analizuje konsekwencje przyjęcia chrztu przez Polskę

- omawia wydarzenie chrztu Polski

- wykaże znaczenie decyzji Mieszka I dla nas, współczesnych Polaków

- wyjaśnia, na czym polega działalność misyjna

- analizuje znaczenie działalności św. Wojciecha i jego męczeńskiej śmierci

- potrafi streścić życiorys i okoliczności śmierci św. Wojciecha

- wyjaśnia pojęcie kultury chrześcijańskiej na tle ogólnych rozważań o kulturze

- wymienia przykłady wytworów kultury chrześcijańskiej

- argumentuje potrzebę przyjmowania odpowiedzialności za rozwój kultury chrześcijańskiej

- podaje najważniejsze fakty z życia Brata Alberta

- wymienia zadania, jakie spoczywają na człowieku wierzącym

- potrafi przedstawić życiorys Brata Alberta

- wyjaśnia ciągłe poprawianie obrazu „Ecce Homo” przez Brata Alberta

- wyjaśnia, co to znaczy, że Kościół ma strukturę hierarchiczną

- potrafi powiedzieć, do jakiej parafii, dekanatu i diecezji należy

- wymienia nazwiska swojego proboszcza, dziekana, biskupa

- potrafi porównać zakresy pojęć: diecezja, dekanat, parafia

- wyjaśnia, czym jest sukcesja apostolska

- omawia formy zaangażowania świeckich w swojej parafii

 

- wymienia przejawy kultu maryjnego w Kościele

- wyjaśnia znaczenie tytułów Maryi: Orędowniczka, Wspomożycielka, Pośredniczka

- wymienia najważniejsze polskie sanktuaria maryjne

- zna modlitwę „Pod Twoją obronę”

- wymienia przejawy kultu maryjnego w swojej parafii

- omówi wybrane nabożeństwo do Matki Bożej (np. Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy)

- wykaże istotną rolę rodziny w przekazywaniu wiary i kultury chrześcijańskiej

- wyjaśnia, jakie zobowiązania niesie z sobą przyjęcie wiary

- wymienia chrześcijańskie tradycje pielęgnowane w rodzinach

- analizuje słowa Ojca świętego Jana Pawła II na temat powołania rodziców do wychowania swoich dzieci

- wymieni wartości, jakie powinny panować na świecie

- wyjaśnia, co to znaczy „przeobrażać świat z Chrystusem”

- analizuje biblijne wezwania do upodabniania się do Boga

- uzasadnia stwierdzenie, że czynienie świata lepszym polega na przemianie serca

- powie, kim był św. Stanisław i dlaczego można go nazwać świadkiem wiary i moralności

- wskaże wartości, którymi kierował się św. Stanisław

 

- opowie o życiu i śmierci św. Stanisława

- uzasadnia, dlaczego św. Stanisław stał się patronem Polski oraz zinterpretuje odniesione do niego określenie „patron chrześcijańskiego ładu moralnego”

- potrafi wskazać zdolności i umiejętności swoje oraz innych

- uzasadnia konieczność rozwijania posiadanych talentów

- opowie przypowieść o talentach i wyjaśni jej przesłanie

- na wybranych przykładach wykaże znaczenie modlitwy w życiu Pana Jezusa

- potrafi omówić modlitwę pierwszych chrześcijan

- uzasadnia, dlaczego modlitwa powinna zajmować pierwsze miejsce w życiu chrześcijanina

 

- wyjaśnia, kim byli chłopcy z „Poznańskiej Piątki”

- wskazuje wartości, jakich bronili chłopcy

- wskazuje łączność z Chrystusem, jako źródło mocy chłopców z bohaterskiej „Piątki”

- w oparciu o teksty źródłowe (fragmenty pamiętnika, listów) analizuje postawę chłopców w obliczu śmierci

- na przykładzie chłopców z „Poznańskiej Piątki” wyjaśnia określenie: „dobrzy Polacy i katolicy”

- wskazuje zobowiązania płynące z pierwszego i trzeciego przykazania kościelnego

- wyjaśnia, na czym polega chrześcijańskie świętowanie

- podejmuje refleksję nad własnym świętowaniem niedzieli

- argumentuje potrzebę świętowania

- interpretuje wybrane symbole związane z uczestnictwem w niedzielnej Eucharystii (rodzina, droga, szkoła, zaproszenie)

- wyjaśnia, czym jest pokuta, wymienia czasy pokutne i podaje przykłady czynów pokutnych

- wskazuje zobowiązania płynące z drugiego i czwartego przykazania kościelnego

- uzasadnia potrzebę ciągłego nawracania się do Boga

- potrafi wykazać związek między nawróceniem a pokutą

- wskazuje zobowiązania płynące z piątego przykazania kościelnego

- wymienia formy pomocy praktykowane we wspólnocie Kościoła

- na podstawie tekstu biblijnego, wiadomości z podręcznika i własnych obserwacji porówna troskę o wspólnotę Kościoła dawniej i dziś, a także oceni własną postawę w tym zakresie

- wyjaśnia, czym jest miłość chrześcijańska i wskazuje jej źródło

- na podstawie tekstu biblijnego (1Kor 13) wymienia przymioty miłości

- w oparciu o ilustracje z książki i wiadomości z różnych źródeł podaje przykłady osób kierujących się w życiu miłością chrześcijańską

- wyjaśnia, na czym polega przyjaźń, co ją buduje, a co niszczy

- wymieni kilku przyjaciół Pana Jezusa i w oparciu o wybrane przykłady scharakteryzuje tę przyjaźń

- wymienia wybranych przyjaciół Jezusa z różnych czasów i uzasadnia swój wybór

- podaje przykłady wspomnianych w Piśmie Świętym rozmów Pana Jezusa z ludźmi

- wyjaśnia, w jaki sposób Jezus rozmawiał z drugim człowiekiem

- analizując wybrane wypowiedzi Pana Jezusa, wykazuje, że okazywał On swoim rozmówcom szacunek i troskę

- wyjaśnia, czym są Psalmy i określa ich tematykę

- wskazuje, jakie jest miejsce Psalmów w liturgii Kościoła

- analizując wybrane fragmenty biblijne, formułuje wnioski na temat obrazu Boga i człowieka w Psalmach oraz postawy człowieka wobec Boga

- wie, że modlitwy „Ojcze nasz” nauczył ludzi Pan Jezus

- potrafi wymienić prośby do Boga zawarte w modlitwie „Ojcze nasz”

- wyjaśnia treść modlitwy „Ojcze nasz”

- potrafi zilustrować wybraną prośbę z Modlitwy Pańskiej

 

- wymienia dwóch świętych i charakteryzuje ich sposób modlitwy

- wymienia 3-4 świętych i samodzielnie scharakteryzuje ich metody modlitwy

- uzasadnia stwierdzenie, że jesteśmy wybrani przez Jezusa do niesienia w świat Dobrej Nowiny

- wyjaśnia, jak człowiek może odpowiedzieć na powołanie przez Jezusa

- samodzielnie projektuje swój herb – graficzny znak wyrażający tożsamość, przynależność do Chrystusa, uznawane wartości, program działania

- potrafi zanalizować przykładowe sytuacje z życia i rozwiązywać problemy odwołując się do chrześcijańskiego systemu wartości

- odwołując się do przykładów z literatury, filmu i z życia wymieni różne formy wsparcia okazywanego usamodzielniającej się młodzieży przez dorosłych

- wymienia przykłady darów Ducha Świętego

- potrafi porównać działanie dobrego i złego ducha we wspólnocie

- wyjaśnia, co to znaczy być świadkiem Chrystusa

- wymienia kilku świadków Chrystusa żyjących w różnych czasach, uzasadnia swój wybór

- wyjaśnia, jak rodzi się świadectwo wiary

- zna przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

- scharakteryzuje chrześcijańską postawę wobec człowieka cierpiącego

- potrafi zastosować przesłanie z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie do sytuacji z życia szkolnego (scenki)